Eindadvisering groep 8

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. De Wet doorstroomtoetsen po is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets.

Opstellen Advies

Het (voorlopige) basisschooladvies wordt altijd in overleg met meerdere personen vastgesteld. Bij het bepalen van het (voorlopige) basisschooladvies zijn leerkrachten van groep 8, de intern begeleider en directie betrokken. Op deze manier komen wij als school op een breed gedragen advies voor onze leerlingen.

De Kleine Keizer baseert haar eindadvies VO op:
– de leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling gedurende de gehele basisschoolperiode
– de uitslag van de Citotoets scores (leerlingvolgsysteem) van groep 6 tot en met 8
– de uitslag van de Niet Schools Cognitieve Capaciteiten Toets (NSCCT) in groep 6
– de uitslag van de NIO (groep 8)
– de concentratie, motivatie en werkhouding van de leerling
– de aanleg en de talenten van de leerling

Tijdpad
Groep 7
Na de cito afname aan het eind van groep 7 worden alle ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wordt het verwachte toetsadvies besproken. Met dit verwachte toetsadvies kunnen de leerlingen van groep 8 zich aan het begin van schooljaar gaan oriënteren op scholen voor voortgezet onderwijs, passend bij dit advies.

Groep 8
Groep 8 is een spannend en belangrijk jaar waarin onze leerlingen samen met ouders een nieuwe middelbare school kiezen. We starten in groep 8 met een kennismakingsgesprek met ouders, tevens wordt er in informatieavond gehouden waarin het tijdspad van het schooljaar verteld wordt.
Begin oktober wordt de Cito B8 afgenomen, tijdens deze afname wordt er getoetst op niveau. Op deze manier hebben wij actuele gegevens bij het opstellen van het basisschooladvies. Begin november wordt bij elk kind een intelligentie-onderzoek (NIO)afgenomen. 
Begin januari wordt in overleg met de leerkrachten van groep 8, intern begeleiders en directie het voorlopig basisschool advies vastgesteld. Waarna dit in gesprek met ouders wordt besproken. Tijdens dit gesprek delen wij ook het onderwijskundig rapport (OKR) en lichten we hier bepaalde zaken toe. Het onderwijskundig rapport wordt altijd gedeeld bij inschrijving bij een middelbare school. Ouders krijgen een kopie van het onderwijskundig rapport en kunnen indien gewenst de eigen mening of zienswijze toevoegen in het onderwijskundige rapport.

Voor plaatsing op Praktijkonderwijs en VMBO met Leerwegondersteuning wordt aan de hand van leerachterstanden en een IQ onderzoek bepaald of een leerling hier voorin aanmerking komt.

In januari, februari en maart zijn diverse open dagen en informatie avonden op middelbare scholen. Het inschrijven op een middelbare school is pas eind maart.
Begin februari wordt de Doorstroomtoets afgenomen, dit is een nieuwe toets en deze is in plaats gekomen van de Eindtoets. De Doorstroomtoets is een verplichte toets en deze geeft een score en uitstroomprofiel bij elke leerling. De resultaten van deze toets worden medio maart verwacht. Welke gevolgen heeft een lagere of hogere score t.o.v. het gegeven basisschooladvies?
Uitslag Doorstroomtoets lager dan basisschooladvies: Basisschooladvies blijft hetzelfde.
Uitslag Doorstroomtoets gelijk aan basisschooladvies: Basisschooladvies blijft hetzelfde.
Uitslag Doorstroomtoets hoger dan basisschooladvies: Basisschooladvies wordt aangepast tenzij bepaalde onderwijsbehoeften van de leerling in het geding komen bij een aanpassing.

Nadat de uitslag van de Doorstroomtoets en het definitieve basisschooladvies is gedeeld met ouders en kind begint de inschrijvingsperiode voor de middelbare scholen. De inschrijvingsperiode loopt van: 25 maart 2024 t/m 31 maart 2024.

De inschrijving gaat digitaal en een lijst met voorkeursscholen wordt verstuurd naar de school van eerste keuze. Uitgebreide informatie over de inschrijving wordt in groep 8 besproken en ook met ouders gecommuniceerd. Op de website: https://www.bovohaaglanden.nl/ kunt u meer over dit onderwerp lezen.

Na de meivakantie krijgen alle leerlingen te horen bij welke school zij zijn aangenomen. Na plaatsing op de middelbare school vindt er een overdracht plaats tussen de basisschool en de middelbare school.
Mocht het zo zijn dat uw kind onverhoopt op geen enkele school van de voorkeuslijst geplaatst is, dan zullen wij contact met u opnemen. Op 17 mei komt er op scholenwijzer.nl een lijst beschikbaar met beschikbare plekken op scholen.